Cestovné náhrady – zahraničná pracovná cesta

Najskôr chcem upozorniť na články „Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta“ a „Náhrada cestovných výdavkov – motorové vozidlo“, pretože mnohé údaje spomenuté v týchto článkoch platia aj pri zahraničnej pracovnej ceste. Preto sa teraz sústredíme hlavne na informácie súvisiace len s pracovnou cestou vykonávanou v zahraničí.

V prvom rade treba spomenúť, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu preddavok na náhrady do sumy predpokladaných náhrad (toto neplatí pri tuzemskej pracovnej ceste).

Tento preddavok môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť v rôznej forme:

 • formou cestovného šeku,
 • zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa,
 • prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo v cudzej mene.

 

Náhrady pri zahraničných pracovných cestách (§ 10 až 33 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách):

 1. náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 2. náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 3. stravné,
 4. náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 5. náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny,
 6. vreckové,
 7. náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí,
 8. náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie.

 

V nasledujúcich riadkoch si vysvetlíme len niektoré z vyššie spomínaných bodov, pretože v predchádzajúcich článkoch sme si už mnohé z nich ozrejmili.

 

 1. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov

Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi, že pracovnú cestu vykoná:

 • prostriedkami verejnej dopravy (vlak, autobus, lietadlo, mestská hromadná doprava, taxi),
 • služobným autom,
 • súkromným autom (viac v článku „Cestovné náhrady – vlastné auto“).

Zameriame sa na prípad, keď zamestnanec použije na zahraničnú pracovnú cestu súkromné vozidlo (na žiadosť zamestnávateľa). V tomto prípade zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi sumu základnej náhrady za 1 km jazdy a náhradu výdavkov za spotrebované pohonné látky.

Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných motorových vozidiel patrí zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste v členskom štáte eurozóny alebo v treťom štáte (ktorý zaviedol euro na základe menovej dohody ), náhrada za spotrebované pohonné látky v eurách za kilometre prejazdené mimo územia SR, prípadne aj za kilometre alebo ich časť prejazdené na území SR od času prechodu slovenskej štátnej hranice do miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty a to na základe preukázanej ceny pohonnej látky dokladom o kúpe mimo územia SR. V prípade, že zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky v eurách viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe mimo územia SR, na výpočet sa použije cena pohonnej látky v eurách, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v členskom štáte eurozóny alebo v treťom štáte alebo cena pohonnej látky v eurách, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v SR zistená štatistickým úradom.

V prípade zahraničnej pracovnej ceste v štáte, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo tretím štátom, patrí zamestnancovi náhrada za spotrebované pohonné látky v cudzej mene za kilometre prejazdené mimo územia SR, prípadne aj za kilometre alebo ich časť prejazdené na území SR od času prechodu slovenskej štátnej hranice do miesta skončenia zahraničnej pracovnej cesty a to na základe preukázanej ceny pohonnej látky dokladom o kúpe mimo územia SR. Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky v rovnakej cudzej mene viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať aritmetickým priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky v cudzej mene dokladom o kúpe mimo územia SR, na výpočet sa použije cena pohonnej látky v cudzej mene, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v štáte, ktorý nie je členským štátom eurozóny alebo tretím štátom, alebo cena pohonnej látky v eurách, ktorá platila v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu v SR zistená štatistickým úradom.

 

 1. Stravné

Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň pracovnej cesty stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania mimo územia SR v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma a základné sadzby stravného ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva financií SR:

 1. do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 2. nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 3. nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak zamestnanec strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie. V prípade leteckej dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku.

Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.

Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie, zamestnávateľ mu stravné kráti z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 12 hodín alebo z najvyššej dohodnutej sumy stravného nasledovne:

 • o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky,
 • o 40 % za bezplatne poskytnutý obed,
 • o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru.

Zamestnávateľ zamestnancovi stravné v eurách alebo v cudzej mene nekráti, ak zamestnanec nemohol využiť zabezpečené jedlo alebo poskytnuté raňajky z dôvodov, ktoré nezavinil (napr. skorý odchod na letisko).

 

 1. Vreckové

Zamestnancovi môže zamestnávateľ poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške maximálne do 40 % stravného (už neplatí minimálna 5% hranica vreckového zo stravného). Po dobu prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny alebo po dobu dohodnutého prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca vreckové zamestnancovi nepatrí.

Je dôležité spomenúť, že vyplatené vreckové nad 40% stravného je daňovo neuznaným výdavkom zamestnávateľa.

Vyplatené vreckové podlieha dani zo závislej činnosti a zároveň vstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca aj zamestnávateľa pre odvod poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

 

 1. Náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí,

Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí. Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho poistil zamestnávateľ.

Pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia alebo ho takto poistí zamestnávateľ.

 

 1. Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Ak je zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak zdravotne obťažných oblastí, patrí mu náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie a za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Príklad zahraničnej pracovnej cesty a výpočet náhrad

Zamestnanec bol na 2-dňovej zahraničnej ceste v Rakúskom meste Graz. Cestoval vlastným motorovým vozidlom, ktorého priemerná spotreba podľa technického preukazu je 8,5 litra nafty na 100 km a sadzba základnej náhrady je 0,183 € na 1 km. Zamestnanec predložil len 1 doklad o tankovaní pohonných látok na Slovensku v cene 1,26 € za 1 liter nafty. Zamestnanec predložil aj doklad o ubytovaní v hotely vo výške 50 eur, v cene boli raňajky. Zamestnávateľ dal zamestnancovi vreckové vo výške 20%.

Podrobný rozpis trasy:

Dátum Čas Trasa Prejdené km
11.03.2019 6.00 – 11.15 Košice – Jarovce/Kittsee (hranica) 412
11.03.2019 11.15 – 14.00 Jarovce/Kittsee – Graz (miesto rokovania) 260
12.03.2019 14.00 – 16.45 Graz – Jarovce/Kittsee 260
12.03.2019 16.45 – 22.00 Jarovce/Kittsee – Košice 412

 

Výpočet jednotlivých náhrad

      1. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov – použité vlastné auto

 • sadzba základnej náhrady = 1344 km x 0,183 = 245,952 = 245,96 € (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor)
 • náhrada spotrebovaných pohonných látok = 8,5/100 x 1344 x 1,26 = 143,9424 = 143,95 € (zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nahor)
 1. Náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie

      50,00 € (doklad z hotela)

 1. Stravné
 • 11.03. stravné na Slovensku – cesta trvala po slov. hranicu 5 h a 15 min., stravné € 4,80
 • 12.03. stravné na Slovensku – cesta trvala od slov. hranice 5 h a 15 min., stravné € 4,80
 • 11.03. stravné v Rakúsku – cesta trvala od rakúskej hranice 13 h 15 min. (počíta sa od 11.15 h do 24.00 h), stravné podľa sadzby stravného pre Rakúsko € 45,00
 • 12.03. stravné v Rakúsku (krátené o 25 % pre raňajky zadarmo) – cesta trvala po rakúsku hranicu 16 h 45 min. (počíta sa od 00 h do 16.45 h) 45 eur sa kráti o 25 % = 45 – 11,25 = 33,75 €
 1. Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov

     15,00 € parkovanie

 

 1. Vreckové

20% zo sumy 45+45 = 18 €

Zo sumy vreckového sa musí za zamestnanca odviesť do zdravotnej poisťovne 4% = 0,72 €

Zo sumy vreckového sa musí za zamestnanca odviesť do sociálnej poisťovne: nemocenské 1,4% (0,25 €); starobné 4 % (0,72 €); invalidné 3% (0,54 €); poistenie v nezam. 1% (0,18€).

Zo sumy vreckového zníženého o odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sa musí za zamestnanca odviesť preddavok na daň zo závislej činnosti 19% = 2,96 €.

Po odvodoch a zdanení zamestnanec dostane 12,63 €.

Odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne zo sumy vreckového platí aj zamestnávateľ.

 

SPOLU NÁHRADY = 245,96+143,95+50+4,8+4,8+45+33,75+15+18 = 561,26 €

Po odvodoch a zdanení zamestnanec dostane náhrady za zahraničnú pracovnú cestu vo výške  555,89 €.