služobná cesta

Náhrada cestovných výdavkov – motorové vozidlo

V článku „Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta“ sme sa zamerali na všeobecné základné informácie o pracovnej ceste v tuzemsku. Teraz sa podrobnejšie pozrieme na náhradu cestovných výdavkov v prípade, že na tuzemskú pracovnú cestu zamestnanec použije motorové vozidlo. Máme dve možnosti: Na tuzemskú pracovnú cestu zamestnanec použije služobné motorové vozidlo v tlačive cestovný príkaz musí byť toto vozidlo určené […]

cestovné náhrady

Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Podmienky poskytovania náhrad cestovných výdavkov a iných plnení upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu, ak: ide o pracovnú cestu v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, vyslanie na pracovnú cestu […]

reklama

Výdavky na reklamu

Výdavky na reklamu spoločnosti/daňovníka patria medzi daňové výdavky (náklady). Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reklamu, výdavkami na reprezentáciu a na reklamné predmety. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na reklamu. Reklama pochádza z latinského slova „clamare“, t. j.  kričať, volať. Poznáme viacero definícií reklamy, jedna z nich charakterizuje reklamu […]

reklamne predmety

Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety patria medzi daňové výdavky (náklady). Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reprezentáciu, výdavkami na reklamu, na reklamné predmety a osobitné postavenie má aj obchodná vzorka. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na reklamné predmety. Reklamné predmety daňový zákon konkrétne nedefinuje. Voľne by sme reklamné predmety mohli […]

výdavky na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu

Výdavky na reprezentáciu patria medzi nedaňové výdavky (náklady). Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reprezentáciu, výdavkami na reklamu, na reklamné predmety a osobitné postavenie má aj obchodná vzorka. Každé z vymenovaných výdavkov má iný vzťah k daňovej uznateľnosti, iný vzťah k daňovému základu, iné pravidlá uplatňovania. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na […]

pohonne latky

Paušálne výdavky za nákup pohonných látok

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník vybrať spôsob, akým bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované pohonné látky. Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. l/ ponúka tri možné postupy uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky: Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných […]

auto v podnikani

Živnostník a auto v podnikaní

Táto téma je veľmi široká, patrí tu nákup motorového vozidla, jeho zaradenie do obchodného majetku, technické zhodnotenie auta, výdavky na opravy a údržbu, nákup pohonných látok, vyradenie motorového vozidla z obchodného majetku, …   V tomto článku budeme venovať hlavnú pozornosť výdavkom, ktoré sú  spojené s používaním auta v podnikaní. Inak k týmto výdavkom pristupuje živnostník a inak obchodné […]

Daňové priznania

Kto podáva daňové priznanie fyzických osôb typ B za rok 2018

Povinnosť vysporiadať svoju daňovú povinnosť má každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 zdaniteľné príjmy, to znamená príjmy, ktoré sú predmetom dane a zároveň nie sú od dane oslobodené, ktoré presahujú sumu 1 915,01 eura. Fyzické osoby môžu svoju daňovú povinnosť splniť prostredníctvom: podania daňového priznania k dani z príjmov typ A alebo typ […]

Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Od 1. júla 2018 platí pre všetkých podnikateľov podľa Obchodného zákonníka (ide napr. o živnostníkov, finančných poradcov a pod.) povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. To znamená, že elektronicky treba podať aj daňové priznania, príp. elektronicky podať oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Elektronická komunikácia prebieha prostredníctvo portálu Finančnej správy www.financnasprva.sk, na ktorý […]