cestovné náhrady

Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce. Podmienky poskytovania náhrad cestovných výdavkov a iných plnení upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ nepotrebuje súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu, ak: ide o pracovnú cestu v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, vyslanie na pracovnú cestu […]