pohonne latky

Paušálne výdavky za nákup pohonných látok

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník vybrať spôsob, akým bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované pohonné látky. Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. l/ ponúka tri možné postupy uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky:

 1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade
 2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel
 3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie

Tretí postup – uplatnenie výdavkov (nákladov) vo forme 80 % paušálnych výdavkov za nákup pohonných látok, je najjednoduchší a najčastejšie používaný. Daňovník môže uplatniť výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Aj v tomto prípade platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať a my si ich zhrnieme do nasledovných bodov:

 • motorové vozidlo je zaradené v obchodnom majetku, používa sa výlučne na podnikanie a podnikateľský subjekt to vie aj preukázať (napr. internou smernicou),
 • nie je potrebné evidovať knihu jázd,
 • daňovník je povinný preukázať nákup pohonných látok reálnym dokladom o nákupe a cene pohonných látok,
 • musí sa evidovať stav tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia,
 • ostatné výdavky (náklady) spojené s používaním auta na podnikanie si podnikateľský subjekt môže uplatniť v plnej výške – napr. oprava a údržba motorového vozidla, technické zhodnotenie, povinná výbava auta, …
 • ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky,
 • v priebehu účtovného obdobia daňovník nemôže meniť už vybraný spôsob uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky pre konkrétne motorové vozidlo,
 • nákup pohonnej hmoty – autoplyn (LPG) do osobných áut sa posudzuje v súvislosti s paušálnymi výdavkami na pohonné látky tak isto ako nákup benzínu a nafty.

V prípade, že daňovník používa vozidlo na podnikanie a aj na súkromné účely, pričom postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu, môže zahrnúť výdavky na spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov len vo výške, v akej ho používa v súvislosti s podnikaním, najviac však do výšky 80% z celkového preukázaného nákupu PHL.