auto v podnikani

Živnostník a auto v podnikaní

Táto téma je veľmi široká, patrí tu nákup motorového vozidla, jeho zaradenie do obchodného majetku, technické zhodnotenie auta, výdavky na opravy a údržbu, nákup pohonných látok, vyradenie motorového vozidla z obchodného majetku, …   V tomto článku budeme venovať hlavnú pozornosť výdavkom, ktoré sú  spojené s používaním auta v podnikaní. Inak k týmto výdavkom pristupuje živnostník a inak obchodné spoločnosti.

V prípade živnostníka je rozhodujúce, akým spôsobom uplatňujú svoje výdavky v podnikaní. Môže to urobiť tromi spôsobmi. V každom z týchto spôsobov sa zameriame na tú časť výdavkov, ktorá súvisí s používaním motorového vozidla v podnikaní.

1. Uplatnenie paušálnych výdavkov v podnikaní

Paušálne výdavky živnostníka boli za roky 2017 a 2018 vo výške 60 % a v tejto výške sú aj v roku 2019. Platí, že ak daňovník dosahuje príjmy z podnikania (upravené v § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (upravené v § 6 ods. 2 zákona), môže si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu týchto príjmov, najviac do výšky 20 000 €.  V tomto prípade sa živnostníkovi neoplatí odkladať bločky z nákupu pohonných látok, z opravy auta, nákupu náhradných súčiastok, bežnej údržby auta, platenia diaľničných známok a pod. na účely preukázania daňových výdavkov. Paušálne výdavky sa uplatnia vo výške 60 % z príjmov bez ohľadu na skutočné výdavky na prevádzku auta alebo na výšku iných výdavkov spojených s podnikaním živnostníka. Rozhodujúca je výška príjmov z podnikania, ktorú živnostníci preukážu najčastejšie vystavenými faktúrami a ich inkasom, prípadne príjmom v hotovosti prostredníctvom ERP (elektronickej registračnej pokladnice) alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Pri tejto forme uplatňovania výdavkov je auto zaradené v majetku firmy skôr nevýhodou ako výhodou, výdavky na auto sa špeciálne nesledujú.

Tak ako všetko, aj paušálne výdavky majú svoje obmedzenia, nie každému vyhovujú a nie každý si ich môže uplatniť, a to:

 • paušálne výdavky môžu byť v maximálnej výške 20 000 eur za účtovné obdobie,
 • príjem, pri ktorom živnostník využije paušálne výdavky naplno je 33 333,34 eur, pri vyšších príjmoch sú paušálne výdavky pre živnostníka výhodné len vtedy, ak preukázateľné výdavky sú nižšie ako 20 000 eur,
 • paušálne výdavky si nemôže uplatniť živnostník platiteľ DPH.

2. Uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov vedených v daňovej evidencii

Takúto formu preukázania výdavkov si môže uplatniť živnostník s príjmami z podnikania, s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu. V tomto prípade je povinný viesť nasledovné evidencie:

 • o príjmoch v členení na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov,
 • o daňových výdavkoch v členení na zistenie základu dane vrátane prijatých dokladov,
 • o hmotnom a nehmotnom majetku,
 • o zásobách,
 • o pohľadávkach,
 • o záväzkoch.

V súvislosti s autom v podnikaní, sa musí v tomto prípade živnostník rozhodnúť, či zaradí svoje auto do podnikania (do obchodného majetku), alebo bude používať na podnikanie vlastné auto nezahrnuté do obchodného majetku. Obe možnosti majú svoje výhody a nevýhody, je na živnostníkovi, čo posúdi ako výhodnejšie v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.

      A) Zaradenie auta do obchodného majetku

Výhody – uplatnenie daňových výdavkov:

 • na pohonné hmoty,
 • na opravy a udržiavanie auta,
 • na zákonné a havarijné poistenie auta,
 • na diaľničné poplatky, parkovacie poplatky,
 • na technické zhodnotenie auta (napr. montáž klimatizácie),
 • na povinné vybavenie auta (napr. autolekárnička),
 • na daň z motorových vozidiel,
 • kúpnu cenu automobilu si uplatní vo výdavkoch postupne vo forme odpisov.

V tomto prípade, keď je auto zaradené do obchodného majetku, je potrebné evidovať knihu jázd so všetkými vykonanými jazdami, podľa ktorej sa prepočíta normovaná spotreba. Zároveň musíme odkladať doklady spojené s nákupom pohonných látok. Ak nevedieme knihu jázd, potom je tu druhá možnosť – môžeme uplatniť výdavky vykázané z GPS zariadenia, ktoré sleduje spotrebu auta a zaznamenáva jednotlivé jazdy, t. j. evidencia jázd z GPS zariadenia. Existuje aj tretia možnosť uplatnenia výdavkov na pohonné látky – uplatnenie 80 % paušálnych výdavkov. Tento tretí spôsob je najjednoduchší, nie je potrebné evidovať knihu jázd, ale je potrebné odkladať doklady o nákupe pohonných látok a tiež evidovať stav tachometra na začiatku a na konci príslušného účtovného obdobia. O tomto spôsobe podrobnejšie v inom článku.

      B) Auto nezaradené do obchodného majetku

Výhody – uplatnenie daňových výdavkov:

 • náhrady za spotrebované pohonné látky,
 • sadzba základnej náhrady za každý kilometer jazdy (v súčasnosti je vo výške 0,183 € za 1 km jazdy),
 • výdavky súvisiace s použitím vlastného auta na pracovnú cestu (napr. diaľničné poplatky, parkovacie poplatky),
 • daň z motorových vozidiel.

V tomto prípade, keď je na podnikanie používané vlastné auto, je potrebné evidovať podrobnú knihu jázd (je to v prípade živnostníka). Je aj druhý spôsob – uplatnenie 50 % paušálnych výdavkov na pohonné látky – v tomto prípade nie je potrebná kniha jázd, ale musíme odkladať doklady z nákupu pohonných látok (z nich sa uplatní len 50% do výdavkov za pohonné látky) a ešte musíme evidovať stav tachometra na začiatku a na konci účtovného obdobia.

Do daňových výdavkov nemôžeme dať zákonné a havarijné poistenie auta, odpisy auta, ani výdavky na opravy a udržiavanie auta. Navyše živnostník si nemôže uplatniť sadzbu základnej náhrady, ak v predchádzajúcich obdobiach mal auto zaradené do obchodného majetku.

3. Uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov vedených v jednoduchom účtovníctve

Ak sa živnostník rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, je už považovaný za účtovnú jednotku, z čoho mu vyplýva viacero povinností (napr. na konci účtovného obdobia zostaviť účtovnú závierku). Na rozdiel od daňovej evidencie a uplatnenia paušálnych výdavkov, kedy za účtovnú jednotku nebol živnostník považovaný.

Predmetom jednoduchého účtovníctva je účtovanie o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia.

Najdôležitejšou účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve je peňažný denník, kde sa zaznamenávajú všetky príjmy a výdavky.

V súvislosti s autom v podnikaní a s tým súvisiacimi výdavkami platí všetko to, čo je uvedené v druhom bode „Uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov vedených v daňovej evidencii“. Aj pri vedení jednoduchého účtovníctva sa musí živnostník rozhodnúť a porovnať výhody auta zaradeného v obchodnom majetku a výhody používania vlastného auta na podnikanie. Dôležitý je aj vek auta, všeobecne platí, že osobné auto (vlastné auto živnostníka) staršie ako 4 roky sa neoplatí zaradiť do obchodného majetku, pretože už ho nemôžeme odpisovať. Na druhej strane si nemôže uplatniť výdavky na opravy a udržiavanie auta nezaradeného do obchodného majetku.

Pri rozhodovaní je dobré prepočítať si plánované údaje a porovnať ich. Zároveň je potrebné myslieť aj na iné súvisiace faktory, napr. nárok na odpočet DPH (pri nákupe auta, pohonných látok, opravy a udržiavanie), vplyv zaradenia auta do majetku na jeho neskorší predaj, poskytnutie vozidla zamestnancovi a podobne.

Tak, a vyberte si.