Daňové priznania

Kto podáva daňové priznanie fyzických osôb typ B za rok 2018

Povinnosť vysporiadať svoju daňovú povinnosť má každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 zdaniteľné príjmy, to znamená príjmy, ktoré sú predmetom dane a zároveň nie sú od dane oslobodené, ktoré presahujú sumu 1 915,01 eura. Fyzické osoby môžu svoju daňovú povinnosť splniť prostredníctvom:

  • podania daňového priznania k dani z príjmov typ A alebo typ B,
  • vykonania ročného zúčtovania dane zamestnávateľom.

Sú však aj prípady, kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že jej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 915,01 eur. Ide o prípady, ak fyzická osoba:

  • vykáže daňovú stratu,
  • bola vyzvaná správcom dane na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie fyzických osôb typ B má povinnosť podať fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy:

  • z podnikania,
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti – napr. notári, advokáti, veterinárni lekári a pracovníci, znalci a tlmočníci, sprostredkovatelia poistenia, …,
  • z prenájmu nehnuteľností,
  • z kapitálového majetku – napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, …,
  • z ostatného príjmu – napr. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, …

Sadzba dane je 19 % zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 35268,06 eur (uvedená suma vyjadruje 176,8-násobok platného životného minima).

V prípade, že základ dane presiahne sumu 35268,06 eur, potom z tej časti základu dane, ktorá je do výšky uvedenej sumy, sa platí daň 19 % a z tej časti základu dane, ktorá je nad uvedenú výšku, sa platí daň 25 %.