reklama

Výdavky na reklamu

Výdavky na reklamu spoločnosti/daňovníka patria medzi daňové výdavky (náklady).

Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reklamu, výdavkami na reprezentáciu a na reklamné predmety. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na reklamu.

Reklama pochádza z latinského slova „clamare“, t. j.  kričať, volať. Poznáme viacero definícií reklamy, jedna z nich charakterizuje reklamu ako propagáciu produktu/informácií alebo názorov o výrobku alebo službe, prípadne propagáciu organizácie alebo určitej činnosti, so zameraním na potenciálny trh. Nech už je pohľad na reklamu akýkoľvek jedno majú všetky definície reklamy spoločné – reklama sa snaží výrobok predať.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na reklamu z hľadiska daňového uznania výdavkov resp. nákladov.

Podľa § 19 ods. 2) písm. k)  Zákona o dani z príjmov, za daňové výdavky považujeme výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Pre uznanie  nákladov na reklamu do daňových výdavkov musia byť splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, t. j. musí byť preukázateľné, že uvedené náklady (výdavky) skutočne vznikli, musí ísť o náklady (výdavky) preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a  uvedené náklady musia byť správne zaúčtované z hľadiska ich vecnej a časovej súvislosti.

Aby boli výdavky na reklamu uznaným daňovým výdavkom v plnej výške, a to bez ohľadu na formu reklamy, musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • reklama musí byť vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností,  obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka,
 • reklama musí byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
 • reklama musí byť realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame (v zákone o reklame je uvedené aj to, čo sa za reklamu nepovažuje – napr. označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou a pod.).

Najčastejšie používané nástroje reklamy:

 • časopisy a noviny,
 • katalógy,
 • rádio a televízia,
 • reklamné nápisy a ich nosiče – plagáty, letáky, postery, bilboardy, pútače (v prípade ceny vyššej ako 1700 eur/ks sa jedná o dlhodobý hmotný majetok, ktorý sa odpisuje),
 • internet,
 • poskytnuté vzorky a ochutnávky výrobkov – obchodné vzorky,
 • účasť na výstavách a veľtrhoch, vystavovanie exponátov,
 • reklamné predmety (tvoria samostatnú kategóriu z hľadiska účtovania a daňových nákladov – viac v článku Výdavky na reklamné predmety),
 • poskytovanie výhier a prémií v reklamných, predajných a žrebovacích súťažiach a podobne.

Príklad č. 1: Výrobca nábytku si objednal propagačné katalógy s ponukou svojich výrobkov, ktoré plánuje na trhu ponúkať 3 roky. Tieto katalógy bezodplatne dodal svojim stálym odberateľom. Cena katalógov bola vo výške 1500 eur (bez DPH). Môže si tento výdavok zahrnúť do daňových výdavkov?

Áno, ale musí tieto výdavky časovo rozlíšiť na 3 roky a v každom roku uplatniť 1/3 daňových nákladov.

Príklad č. 2: Výrobca kobercov si objednal na internetovej stránke reklamu svojich výrobkov a služieb na dobu 2 týždňov. Za reklamu zaplatil 730 eur. Môže si tento výdavok zahrnúť do daňových výdavkov?

Áno, v plnej výške.

Príklad č. 3: Výrobca nealkoholických nápojov poskytol svojmu odberateľovi bezodplatne chladiace zariadenie v hodnote vyššej ako 1 700 eur za kus. Zároveň výrobca uzavrel s odberateľom písomnú zmluvu, v ktorej sa dohodli s odberateľom , že chladiace zariadenie sa bude používať na propagáciu nealkoholických nápojov výrobcu, ktoré tu budú uložené. Chladiace zariadenie je dlhodobý hmotný majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny. Odpisy chladiaceho zariadenia sú u výrobcu daňovo uznaným nákladom?

Chladiace zariadenie nie je priamo používané výrobcom, ale slúži na propagáciu a podporu predaja jeho výrobkov. Z toho dôvodu sú odpisy chladiaceho zariadenia u výrobcu daňovým nákladom.